baner baner baner

De vereniging Bouvier Dressuurgroep Hoofddorp

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOUVIER DRESSUURGROEP HAARLEMMERMEER

Artikel 1.

De vereniging kent leden, ereleden, gastleden en donateurs.

a.     Leden zijn zij die werkend lid zijn, waaronder wordt verstaan een trainend lid of iemand die zich op een andere wijze dienstig maakt voor de vereniging.

b.     Gastleden zijn zij die de africhtingssport beoefenen met een andere hond dan een raszuivere bouvier (NBC Vademecum art. 24 blz. 8).

 

Artikel 2.

De vereniging kent een jaarlijkse contributie uitgebreid met trainingsgelden per kwartaal.

a.     De contributie (€ 20,-) dient per verenigingsjaar van tevoren te worden voldaan.

b.     De trainingsgelden dienen per jaar (€ 100,-) of in overleg met het bestuur per kwartaal (€ 17,50) van tevoren te worden voldaan.

c.     De jaarlijkse bijdrage der donateurs is vastgesteld op een minimum bedrag van € 15,00.

 

Artikel 3.

Zij die lid willen worden van de dressuurgroep dienen zich bij het bestuur te vervoegen met overlegging van de stamboom van hun bouvier.

Ieder aspirant-lid wordt gedurende een periode van 3 maanden op de ballotagelijst geplaatst.

Het al dan niet definitief toetreden is afhankelijk van:

a.     De opkomst bij de training.

b.     Het gedrag van de begeleider gedurende de training.

c.     Het gedrag van de betrokkenen als lid van de Bouvier Dressuurgroep Haarlemmermeer.

 

Artikel 4.

Ieder lid heeft het recht te trainen op de door de vereniging vastgestelde tijden en dagen.

Dit alles onder de leiding van de instructeurs. 

Ieder lid is verplicht de instructeur als zijn/haar meerdere te erkennen tijdens de training en de door deze te geven leiding te aanvaarden, een en ander in overeenstemming met de besluiten die het bestuur en/of de ledenvergadering dienaangaande hebben genomen.

Onder de training worden er geen discussies aangegaan omtrent de gang van zaken en de algemene aanpak der training.

Vragen en/of aanmerkingen betreffende de training kunnen onderling met de instructeur worden besproken, echter na afloop van de training.

Instructeur en lid bepalen samen met welke halsband zal worden getraind te weten: speurtuig / lederen band / juttuig / slipketting.

 

Artikel 5.

Bij verhindering is men verplicht dit van tevoren aan de desbetreffende instructeur mede te delen.

Bij een tweede verzuim zonder bericht loopt men het risico voor bepaalde of onbepaalde tijd van de training te worden uitgesloten.

Bij het te laat aanwezig zijn bij de aanvang van de training beslist de instructeur welke maatregelen er genomen worden.

De leden zijn verplicht de honden voor de aanvang van de training uit te laten en bij eventuele “ongelukjes” op het veld de “ongelukjes” zelf te verwijderen.

 

Artikel 6.

De leden hebben het recht gebruik te maken van alle aanwezige materialen die tijdens de training nodig zijn en het eigendom zijn van de vereniging.

De instructeurs beslissen in overleg welke materialen gebruikt zullen worden.

 

Artikel 7.

Het is niet toegestaan een hond een dergelijk trainingsprogramma of een onderdeel daarvan te laten volbrengen waartoe hij wegens zijn fysieke toestand niet in staat is.

Neemt een hond na een besmettelijke ziekte wederom deel aan de oefeningen dan dient desgewenst een attest van een dierenarts te worden overlegd waaruit blijkt dat het besmettingsgevaar geweken is.

 

Artikel 8.

Niet toegestaan is:

a.     Onnodig over het veld te lopen waar getraind wordt.

b.     Te roken tijdens de training of alcoholhoudende dranken te gebruiken zolang er nog getraind moet worden.

c.     Met loopse of zichtbaar drachtige teven aan de training deel te nemen.

d.     Tijdens het pakwerk binnen de afrastering te komen of zich met een hond zodanig op te stellen dat deze de te houden oefening hindert.

e.     Het aanwenden van middelen en/of het verrichten van dusdanige handelingen waardoor de hond letsel kan worden toegebracht.

f.      Het meenemen van honden (ouder dan 6 maanden) in de kantine.

 

Artikel 9.

Bedanken voor het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden aan de secretaris, tenminste een maand voor het beeindigen van het trainingskwartaal.

Leden die handelingen plegen in strijd met het dressuurgroep-reglement of in strijd met de belangen van de dressuurgroep kan het lidmaatschap der dressuurgroep worden ontzegd.

 

Artikel 10.

In alle zaken waarin noch het reglement noch de statuten van deze dressuurgroep voorziet en waarvoor op korte termijn een regeling moet worden getroffen, besluit het bestuur.

In andere zaken, die in dit dressuurgroep-reglement niet afzonderlijk worden geregeld, wordt gehandeld volgens de statuten van het Vademecum NBC 1997, waaraan ook alle artikelen van dit reglement ondergeschikt zijn.

 

Artikel 11.

Bezwaren en beschuldigingen tegen medeleden, de nakoming van statuten en huishoudelijk reglement betreffende, dienen schriftelijk en wel gedocumenteerd bij het bestuur te worden ingediend.

 

Artikel 12.

Rooster van aftreding.

-      Jaarlijks is tenminste een bestuurslid aftredend.

-      De bestuursleden zijn aftredend in de jaarvergadering.

-      De voorzitter en een der commissarissen in een even jaar.

-      De secretaris en de penningmeester in een oneven jaar.

 

Artikel 13.

Elk lid wordt geacht dit reglement te kennen en is verplicht zich hieraan te houden. Daartoe wordt hem/haar een exemplaar van dit reglement uitgereikt.

Hoofddorp, 23 februari 1997.

 

 

Het Bestuur van de BDH 
(Bouvier Dressuurgroep Haarlemmermeer)  
Arnolduspark 12,  2132 CR, Hoofddorp.